GET /api/ideasmap/?area=4
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json
Vary: Accept
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "count": 10,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 47,
      "name": "Oprava lávky pre peších na železničnom moste",
      "description": "Oprava lávky cez rieku Váh, ktorá je súčasťou železničného mostu a je v zlom technickom stave.\r\nPredkladateľ: J. Chorvát",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Podporený",
        "code": "ACCEPTED",
        "css_class": "st-act"
      },
      "budget": "20000.00",
      "rating": "7.50",
      "city": "Športová, Hlohovec",
      "location": "48.437328,17.798113",
      "location_lat": 48.437328,
      "location_lon": 17.798113,
      "created": "2018-09-03T10:56:18.646156Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/47/up",
      "vote_down_url": "/vote/47/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 225,
      "absolute_url": "/oprava-lavky-pre-pesich-na-zeleznicnom-moste",
      "api_url": "/archive/47/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 225,
      "votes_down": 0,
      "percent": 100,
      "voteZaText": "Nápad je v procese realizácie",
      "voteProtiText": "Nápad je v procese realizácie",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 44,
      "name": "Dopravná štúdia sídliska M.Bela,Hollého,Manckovič.",
      "description": "Štúdia sídliska na uliciach M. Bela, Hollého a Manckovičova, zahŕňa statickú dopravu, pešie trasy a kontajneroviská. Štúdia je predpokladom pre rozvoj lokality. Pôvodné zadanie - vybudovanie 2 chodníkov.\r\nPredkladateľ: K. Šuchová",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "100000.00",
      "rating": "3.30",
      "city": "Mateja Bela, Hlohovec",
      "location": "48.426337,17.792319",
      "location_lat": 48.426337,
      "location_lon": 17.792319,
      "created": "2018-09-03T09:41:43.339893Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Mesto_Hlohovec",
        "avatar_url": "/media/avatars/Mesto_Hlohovec/resized/100/Hlohovec_viz_ident_logo_prim.png",
        "id": 59,
        "phone": "",
        "is_editor": true
      },
      "vote_up_url": "/vote/44/up",
      "vote_down_url": "/vote/44/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 67,
      "absolute_url": "/dopravna-studia-sidliska-mbelahollehomanckovic",
      "api_url": "/archive/44/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 66,
      "votes_down": 1,
      "percent": 98,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 34,
      "name": "Nadchvat Trnava - Nitra",
      "description": "Ak je vybudovanie obchvatu príliš nákladné pre výstavbu nového mosta, výkupe pozemkov, čo tak využiť existujúci a spraviť nadchvat, prípadne podchvat, ale to by bolo pre výkopové práce a prekládku IS tá drahšia alternatíva aj keď estetickejšia. Využitím železobetónových monolitov, ktoré by sa poukladali na vopred upravenú cestu od mosta až za kruhový objazd pri kauflande čo je 1780 m, obr.1. Za mostom a pri kauflande by sa pridali dva pruhy na výjazd a zjazd na vrchnú časť monolitov obr.3. kadiaľ by išli autá, čo len prechádzajú cez mesto a zjazd na Sereď pri cintoríne, spodná časť monolitu by slúžila na rozloženie hmotnosti a cestu v rámci mesta. Pylóny by sa rozmiestnili tak, aby tam bolo dostatok svetla a cesta bola prehľadná, každých cca 6 - 9m, obr.2 len pre ilustráciu. Samozrejme vrchná časť s protihlukovou bariérou. Výhodou by bola rýchla výstavba, netreba vykupovať pozemky a upraviť ich.\r\nOrientačné náklady: monolit 30,8 x 3 x 5,7 m cena 83 250€ na 1,7 km treba na nadjazd v dvoch pruhoch 114ks cca 9 mil.€ + príprava podkladu vyfrézovaním a dorovnaním, montáž a výstavba privádzačov spolu cca 15 – 20 mil.€. ",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "20000000.00",
      "rating": "1.46",
      "city": "SNP, Hlohovec",
      "location": "48.427561,17.796857",
      "location_lat": 48.427561,
      "location_lon": 17.796857,
      "created": "2017-09-05T10:58:07.979100Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/34/up",
      "vote_down_url": "/vote/34/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 81,
      "absolute_url": "/nadchvat-trnava-nitra",
      "api_url": "/archive/34/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/06/obr.2.jpg",
          "filename": "obr.2.jpg",
          "name": "Obr.2"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/06/obr.1.jpg",
          "filename": "obr.1.jpg",
          "name": "Trasa"
        },
        {
          "url": "/media/attachments/2017/09/05/obr._3.jpg",
          "filename": "obr._3.jpg",
          "name": "Obr.3"
        }
      ],
      "votes_up": 27,
      "votes_down": 0,
      "percent": 33,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 32,
      "name": "Obchvat Sereď-Nitra",
      "description": "Ak bude poľnohospodárske družstvo súhlasiť. Využiť existujúcu cestu cez poľnohospodárske družstvo vybudovaním oplotenia pozdĺž nej, aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu do areálu PD, čo je cca 604 m, čím by sa rozdelilo na dve polovice. Vstupné brány do jednotlivých areálov by sa umiestnili oproti sebe, aby z jednej vrátnice mohli obsluhovať obidve brány a nebolo by treba ďalších vrátnikov. Tým by sa spojila Šafárikova ulica z kruhovým objazdom pri shell-ke, odbremenila by sa križovatka pri cintoríne aj Šafárikova a Nitrianska. Prípadne by sa museli dobudovať nejaké obslužné komunikácie do kravína a chlievov a opraviť povrch od družstva po kruhový objazd.",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "15000.00",
      "rating": "3.20",
      "city": "Šafárikova, Hlohovec",
      "location": "48.420271,17.805998",
      "location_lat": 48.420271,
      "location_lon": 17.805998,
      "created": "2017-08-05T20:41:05.958672Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/32/up",
      "vote_down_url": "/vote/32/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 12,
      "absolute_url": "/obchvat-sered-nitra",
      "api_url": "/archive/32/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/08/05/Obchvat_PD.jpg",
          "filename": "Obchvat_PD.jpg",
          "name": "Obchvat_PD.jpg"
        }
      ],
      "votes_up": 11,
      "votes_down": 0,
      "percent": 91,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 27,
      "name": "Kruhový objazd pri cintoríne",
      "description": "Vybudovať kruhový objazd pri cintoríne v Hlohovci. Podpisová akcia - podporili občania ulíc Šafárikova, SNP, Vinohradská, Koperníkova, hasiči, občania obcí Bojničky a Dvorníky (zoznam podpisov u p. primátora). Treba dotlačiť k spolupráci Trnavu, ktorá sa stavia odmietavo (šetrí) a našich poslancov za VÚC.",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "4.66",
      "city": "Šafárikova, Hlohovec",
      "location": "48.425175,17.803308",
      "location_lat": 48.425175,
      "location_lon": 17.803308,
      "created": "2017-07-03T11:58:56.916316Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "StanislavStrelec",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/9893f5359288cbf45e233d18565b57bd/?s=100",
        "id": 54,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/27/up",
      "vote_down_url": "/vote/27/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 33,
      "absolute_url": "/kruhovy-objazd-pri-cintorine",
      "api_url": "/archive/27/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 32,
      "votes_down": 0,
      "percent": 96,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 24,
      "name": "zrkadlo",
      "description": "Na križovatke Svatopeterskej ulice a ulice Luda Zubka inštalácia dopravného zrkadla",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Zrealizovaný",
        "code": "REALISED",
        "css_class": "st-rea"
      },
      "budget": "300.00",
      "rating": "4.54",
      "city": "svatopeterska ulica",
      "location": "48.441446,17.799957",
      "location_lat": 48.441446,
      "location_lon": 17.799957,
      "created": "2017-06-07T11:40:14.653829Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": true,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "surma",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/55c738c891e80d80ba369c7950df0c91/?s=100",
        "id": 47,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/24/up",
      "vote_down_url": "/vote/24/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 27,
      "absolute_url": "/zrkadlo",
      "api_url": "/archive/24/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2018/02/09/27173210_1981142192139224_6550608203575257527_o.jpg",
          "filename": "27173210_1981142192139224_6550608203575257527_o.jpg",
          "name": "Dopravné zrkadlo na ul. Svätopeterská - Ľ. Zúbka"
        }
      ],
      "votes_up": 24,
      "votes_down": 0,
      "percent": 88,
      "voteZaText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "voteProtiText": "Nápad bol zrealizovaný",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 16,
      "name": "obchvat",
      "description": "Ak bývate v Hlohovci asi ste si všimli že každý deň celý deň je kolóna od Šulekova až po mesto. Navrhujem nejaký obchvat alebo nejakú druhú cestu. Viem je to finančne náročne ale viem že by väčšina s tým súhlasila ",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "99999999.00",
      "rating": "2.34",
      "city": "SNP, Hlohovec",
      "location": "48.430779,17.790849",
      "location_lat": 48.430779,
      "location_lon": 17.790849,
      "created": "2017-03-17T15:19:52.646456Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Maxo",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/3d4ed0c1b338c79ba215cabd796893af/?s=100",
        "id": 34,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/16/up",
      "vote_down_url": "/vote/16/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 21,
      "absolute_url": "/obchvat",
      "api_url": "/archive/16/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 19,
      "votes_down": 0,
      "percent": 90,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 15,
      "name": "Brod v Hlohovci",
      "description": "Vybudovanie brodu či provizórneho premostenia z využitím existujúcej infraštruktúry. Prepojením zjazdu z hrádze pri vjazde do zámockej záhrady z výjazdom na strane pri starom moste, betónovou vozovkou z ochranou krajnice ako má kanál z ČOV, cez Váh by sa položili železobetónové rúry na mieste starého mosta v smere toku, aby mohla voda voľne pretekať. Na ne by sa položiť panele pripadne iná spevnená plocha, ďalej zase chránená betónka. Za výjazdom napojiť buď na starý most alebo na časť hrádze, ktorá vedie do Šulekova. Ak by sa použili rúry z priemerom 1,2 m + hrúbka panela, bol by prejazdný skoro stále, či už autom alebo na bycikli. ",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "400000.00",
      "rating": "2.16",
      "city": "Nábrežie Andreja Hlinku, Hlohovec",
      "location": "48.423403,17.784498",
      "location_lat": 48.423403,
      "location_lon": 17.784498,
      "created": "2017-03-12T21:28:02.307716Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Idealista",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/156394a977d11842f32211b38f1d6dc9/?s=100",
        "id": 33,
        "phone": "",
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/15/up",
      "vote_down_url": "/vote/15/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 20,
      "absolute_url": "/brod-v-hlohovci",
      "api_url": "/archive/15/",
      "comments": [],
      "attachments": [
        {
          "url": "/media/attachments/2017/03/12/Hlohovec_-_brod.png",
          "filename": "Hlohovec_-_brod.png",
          "name": "Hlohovec_-_brod.png"
        }
      ],
      "votes_up": 12,
      "votes_down": 0,
      "percent": 60,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 7,
      "name": "Cesta na stanicu Leopoldov",
      "description": "Nebezpečný úsek medzi Šulekovom a Leopoldovom, ktorý určite pozná každý, kto cestuje do práce/školy/inam, by sa možno dal vyriešiť spevnením (možno len vysypaním štrku/kameniva/vhodného stavebného odpadu) na poľnú cestu za autobusovou zastávkou Šulekovo STS až po koľajnice, kde sa už cesa napája na normálnu asfaltovú komunikáciu. Viem, že je ťažké sa dohodnúť medzi 2 katastrami na zníženej rýchlosti, alebo nebodaj nejakom prechode. Sama nemám chuť/čas/sily sa do takej veci púšťať. Veľmi dúfam, že sa nájde niekto , kto bude, dokiaľ sa tam niečo nestane.",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Otvorený",
        "code": "PROPOSAL",
        "css_class": "st-nap"
      },
      "budget": "1000000.00",
      "rating": "2.50",
      "city": "Sereďská, Hlohovec",
      "location": "48.434509,17.768405",
      "location_lat": 48.434509,
      "location_lon": 17.768405,
      "created": "2015-10-08T08:03:44.966963Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Lenka",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/ad3debab3d53f1bedf50b30dea58b68e/?s=100",
        "id": 8,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/7/up",
      "vote_down_url": "/vote/7/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 55,
      "absolute_url": "/cesta-na-stanicu-leopoldov",
      "api_url": "/archive/7/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 38,
      "votes_down": 0,
      "percent": 69,
      "voteZaText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "voteProtiText": "Nápad úspešne prešiel kontrolou realizovateľnosti",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "Cyklopruh most + napojenie na kruhový objazd",
      "description": "Navrhujem rokovať so správcom cesty na moste o vytvorení postranných cyklopruhov, alebo v prípade nedostatočnej šírky cyklo-piktogramov, tak aby stojace autá v kolónach umožnili bezpečný prejazd cyklistov. \r\n\r\nPri budúcej rekonštrukcii kruhového objazdu požadovať integráciu riešenia cyklodopravy do projektu. ",
      "area": {
        "name": "Doprava",
        "css_class": "ar_dop",
        "idea_count": 0
      },
      "state": {
        "name": "Nezrealizovaný",
        "code": "REJECTED",
        "css_class": "st-rej"
      },
      "budget": "0.00",
      "rating": "5.64",
      "city": "SNP, Hlohovec",
      "location": "48.429754,17.792566",
      "location_lat": 48.429754,
      "location_lon": 17.792566,
      "created": "2015-09-24T18:50:29.341294Z",
      "is_canceled": false,
      "is_realised": false,
      "can_vote": false,
      "owner": {
        "username": "Johan",
        "avatar_url": "http://www.gravatar.com/avatar/918c5d90dc5f12e90a67586f369af589/?s=100",
        "id": 6,
        "phone": null,
        "is_editor": false
      },
      "vote_up_url": "/vote/4/up",
      "vote_down_url": "/vote/4/up",
      "comments_count": 0,
      "votes_count": 104,
      "absolute_url": "/cyklopruh-most-napojenie-na-kruhovy-objazd",
      "api_url": "/archive/4/",
      "comments": [],
      "attachments": [],
      "votes_up": 90,
      "votes_down": 0,
      "percent": 86,
      "voteZaText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "voteProtiText": "Nápad nebol podporený na realizáciu",
      "type_name": "Zadania pre mesto"
    }
  ]
}