Mesto Hlohovec portál IdeaSiTy od roku 2019 nepoužíva.

Viac info na oficiálnej stránke mesta - KLIK SEM

 

Pravidlá používania služby IdeaSiTy - Nápady pre mesto

Služba IdeaSiTy - nápady pre mesto

Važení občania, sme veľmi radi, že máte záujem podporiť rozvoj nášho mesta svojimi námetmi na stánke IdeaSiTy - nápady pre mesto. Môžu predstavovať zlepšenia v jednotlivých oblastiach jeho života, zmeny oproti doterajšiemu stavu. Vaše nápady a hlasovania môžu smerovať naše mesto tam, kde si to želajú jeho občania a priaznivci. Nepôjde teda o návrhy, ktoré majú charakter údržby, zvýšenie čistoty, či iné prevádzkové vylepšenia. Vaše nápady sú automaticky publikované na našej www.propolis.sk a podľa ich náročnosti na miestne kapitálové výdavky rozpočtu a súlad s oblasťami podporujúcimi strategický rozvoj mesta aj automaticky ohodnotené. Takisto za každý hlas od ostatných návštevníkov stránky sa v pomyslenom rebríčku dostávajú vyššie. Naopak hlasy proti ich ťahajú dolu. Rozhodujú predovšetkým hlasy.

Víťazné nápady budú zaradené do rozpočtu mesta a schválované našimi poslancami. Po schválení sa budeme snažiť podporovať ich až do realizácie. Prílohami Vašich nápadov môžu byť jednoduche dokumenty v štandardných formátoch doc, jpg, pdf, mpeg (texty, tabuľky, fotografie, nákresy, videá a pod.). Všetky Vaše odovzdané údaje s výnimkou osobých budú ihneď sprístupnené verejnosti. Mesto Hlohovec využíva portál ideasity na účely participatívneho rozpočtu (PR), pričom pravidlá PR sú zverejnené na oficiálnej internetovej stránke mesta.

 

Nápady sa delia do 2 kategórií:

1. Občianske projekty

Občianske projekty sú nízko nákladové zásahy v sume do výšky 5-tisíc eur vrátane DPH, ktorá zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady spojené s projektovou, príp. inou dokumentáciou. Projekty navrhujú, spracovávajú a realizujú občania v súčinnosti s mestom (napr. pri tvorbe projektov, harmonogramov a rozpočtov; pri nakladaní a vyúčtovaní z verejných finančných prostriedkov, pri zabezpečení dodávateľov tovarov a služieb; pri propagácii projektu a pod.).

2. Zadania pre mesto

Zadania pre mesto sú prevažne vysoko nákladové zásahy realizované, resp. obstarané mestom, v sume do 40-tisíc eur vrátane DPH, ktorá zahŕňa náklady spojené s projektovou, príp. inou dokumentáciou. Táto suma môže byť navýšená pri schválení rozpočtu MsZ. Realizácia zadaní má význam pre celé mesto, dlhodobý prínos pre život v meste a vyžaduje si prípravu zo strany mesta. Víťazné zadania realizuje mesto, prípadne v spolupráci s dobrovoľníkmi.

 

Proces

Proces jedného ročníka IdeaSiTy trvá 2 kalendárne roky, pričom je rozdelený na 4 základné fázy:

1. Prípravná fáza

 • predkladanie nápadov
 • verejné stretnutia
 • konzultácie s predkladateľmi projektov
 • vyhodnotenie realizovateľnosti jednotlivých nápadov

2. Rozhodovacia fáza

 • prezentácia všetkých nápadov určených na hlasovanie
 • verejné hlasovanie o nápadoch
 • vyhodnotenie hlasovania a prezentácia výsledkov
 • zaradenie víťazných nápadov do rozpočtu mesta

3. Realizačná fáza

 • realizácia víťazných nápadov sa odohráva počas nasledujúceho kalendárneho roku

4. Hodnotiaca fáza

 • záver celého procesu je venovaný vyhodnoteniu výsledkov

 

Elektronické hlasovanie

Každý Váš nápad je vystavovaný hodnoteniu “za” a “proti” návštevníkom našej stránky a tým získava/stráca body. Každý registrovaný užívateľ má právo pridať svoj komentár k Vášmu nápadu. Nápady môžu byť z akejkoľvek oblasti. Z nami ponúkaných, ktorú im môžete priradiť, alebo priradíte Váš nápad do inej nešpecifikovanej oblasti (ostatné).

ProPolis n.o. má právo vyradiť nápady v rozpore s našimi zákonmi či kultúrnymi zvyklosťami, ale aj nápady, ktoré nebudú vytvorené v súlade s týmito rpavidlami. ProPolis n.o. si vyhradzuje právo predložiť použitie Vašich nápadov v prospech mesta.

Umiestnenie nápadu na ktorejkoľvek pozícii v pomyslenom rebríčku nezaručuje realizáciu nápadu v budúcnosti a to aj bez ohľadu na to, kto bude financovať jeho realizáciu, vrátane súkromných zdrojov. Ako v každom prípade, aj tu musí mesto postupovať podľa svojich procesných pravidiel a v súlade so zákonom.

Takisto je možné, že pri formálnej príprave nápadu k realizácii dôjde k jeho čiastočnej modifikácii.

Pokiaľ Váš nápad obsahuje autorské práva, ktoré si chcete chrániť, urobte tak prosím pred jeho publikovaním.

 

Základné bodovanie elektronického hlasovania

Kapitálová náročnosť nápadu sa týka iba používania verejných zdrojov vašej mestskej samosprávy. Neposudzuje sa náročnosť na súkromné zdroje a ani zdroje tretích osôb mimo mestského rozpočtu. Podľa jej stupňa získava každý nápad základné body – 1 časť.

Rovnako sú nápady obodovávane podľa toho, či sú v súlade, alebo v rozpore zo stratégiou mesta, resp. či sú k nej neutrálne – 2.časť základných bodov.

Očakávame, že najlepšie nápady budú predstavovať alternativu k plánovaným či operatívnym zámerom nášho mesta. Môžu tak rozširovať oblasti použitia našich verejných zdrojov I nepriamo odbremeňovať administrativu mesta.

Nápady možno považovať aj za on-line prieskum verejnej mienky k otázke ako nakladať s našimi spoločnými verejnými zdrojmi.

Príklady nápadov: vybudovať detské uhrisko, vytvoriť chodník pre cyklistov, zmenit stanovište triedeného dopadu, …a pod.. Bude v prospech presadenia Vášho projektu, ak v popise uvediete jeho nazov, stručný účel, popis, lokalitu a odhadovanú finančnú náročnosť na celkové I verejné zdroje. Ak budete uvažovať so zdrojmi z rôznych donorov a podporovateľov, uveďte to tam. Takisto uveďte Vašu predstavu, kto by ho mohol realizovať, či organizácie mesta, či dobrovoľníci, či tretí sector či iné osoby, alebo inštitúcie.

Takisto môžete v popise, alebo prílohách projektu uviesť argumenty prečo ho navrhujete realizovať, prípadne jeho riziká.

Je predpoklad, že nápady, ktoré sú v rozpore so stratégiou mesta, alebo s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta nebudú realizované aj napriek vysokemu počtu hlasov a poprednému umiestneniu v rebríčku nápadov. Všetky nápady musia prejsť kontrolou realizovateľnosti mestského úradu.

Nápady, ktoré sa nebudú realizovať zostávaju až do rozhodnutia ich predkladateľa (registrovaného užívateľa) stále prístupne na NPM.

Celý projekt IdeaSiTy je založený na myšlienke zapojiť čo najviac občanov do rozvoja mesta. Priblížiť im demokratické formy účasti na riadení mesta až do súkromia a pohody odkiaľkoľvek (PC, smartfon, tablet). Prajeme Vám veľa inšpirácie, dobrý výber nápadov a veľa úspechov pri ich presadzovaní.

 

Užívateľ

S registráciou do systému Nápady pre mesto (NPM) vyhlasujem, že

 • Mnou poskytnuté informácie a uvedené údaje sú pravdivé a že mám ako jediný prístup k uvedenej e-mailovej adrese a môžem tak prijímať a čítať e-maily na ňu smerované
 • Beriem plnú zodpovednosť za obsah, ktorý som dal na NPM a ostatní nemôžu používať môj účet
 • Budem dodržiavať zdvorilosť a snažiť sa o konštruktívnu diskusiu o NPM
 • Súhlasím s tým, aby všetky informácie, ktoré som dal do NPM mohli byť využité, distribuované, upravované a dopĺňané,
 • Súhlasím s tým, že moje v NPM publikované myšlienky môžu byť zaradené do formálneho procesu v meste Hlohovec, v mene jeho rozvoja. A dávam Mestu Hlohovec bezvýhradné povolenie na použitie mojich nápadov v súvislosti s činnosťou mesta.
 • Vyhlasujem, že nebudem zverejňovať reklamy ani rozosielať spamu, či inak zneužívať NPM.
 • Nebudem používať NPM k vyhrážkam, prenasledovaniu či akémukoľvek ubližovaniu ostatným užívateľom a zobrazovať na NPM eticky a morálne nehvodné informácie
 • Budem rešpektovať právo administrátora NPM odstrániť nevhodné informácie podľa jeho rozhodnutia.
 • Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ NPM nenensie zodpovednosť za situáciu ak sa môj nápad bude realizovať v iných lokalitách, či mestách, bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude realizovať tam, kde navrhujem.
 • Chcem sa stať riadnym užívateľom NPM. A nebudem ním súčasne pod iným menom či prezývkou.

 

ProPolis n.o. si vyhradzuje právo na

 • Odstránenie akýchkoľvek informáci zo systému NPM pokiaľ nebudú dodržiavať jeho podmienky a zákony SR
 • Zamedziť prístup občanom, ktorí porušovali pravidlá NPM
 • Zmeniť podmienky výpočtu bodov i rozsahu a kvalitu kritéríí posudzovania napadov v NPM ako i akejkoľvek časti NPM. O vykonaných zmenách budú všetci užívatelia NPM informovaní elektornickou poštou, pripadne oznamami na NPM.

Za NPM zodpovedná osoba

ProPolis n.o.
Hlboká 16

921 01 Piešťany

propolis@propolis.sk


vedúci projektu: Viliam Vavro